KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

GODI㎞JI UPITNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva pitanja sadr綼na u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne godine na koje se odnose i godi筺ja financijska izvije规a.

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

   Dru箃vo (tvrtka)

 

 

ZVIJEZDA d.d. Zagreb, Ul. Marijana 萢vi鎍 1

 

 

 

NE

 

 

 

1. Ima li dru箃vo www stranice na Internetu?

 

 

 

 

 

 

 

DA/NE

OP㊣RNIJE

 

 

ako da, na kojoj adresi?

 

DA

http://www.zvijezda.hr/

 

 

 

 

 

 

 

ako ne, za箃o?

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jesu li polugodi筺ja, godi筺ja i tromjese鑞a izvje规a dostupna dioni鑑rima?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u sjedi箃u dru箃va (ako ne, za箃o?)

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

putem www stranica dru箃va na Internetu (ako ne, za箃o?)

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

na engleskom jeziku (ako ne, za箃o?)

 

NE

U ovom trenutku izvje规a nisu dostupna na engleskom jeziku, ali je u planu i takav na鑙n izvje规ivanja, u skladu s najsuvremenijim me饀narodnim standardima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Je li dru箃vo izradilo kalendar va緉ih doga餫ja? (ako ne, za箃o?) Ako da,

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

je li kalendar va緉ih doga餫ja objavljen na www stranicama dru箃va na Internetu? (ako ne, za箃o?),

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

je li kalendar va緉ih doga餫ja uredno i na vrijeme a緐riran? (ako ne, za箃o?)

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Objavljuje li dru箃vo popis dioni鑑ra i a緐rira li se taj popis najmanje dva puta mjese鑞o? (ako ne, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo zaprima podatke od SDA putem CD-a jednom mjese鑞o; na internet stranicama SDA mo緀 se svakodnevno pratiti stanje 10 najve鎖h dioni鑑ra

 

 

 

 

 

 

 

5. Nalazi li se dru箃vo u odnosu uzajamnog dioni鑑rstva s drugim dru箃vom ili dru箃vima? Ako da,

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koja su to dru箃va?

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

je li se podaci o uzajamnom dioni鑑rstvu javno objavljuju i kako? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Iznosi li dru箃vo u godi筺jem izvije规u podatke o vrijednosnim papirima koje je izdalo dru箃vo, a nalaze se u vlasni箃vu 鑜anova nadzornog odbora ili uprave dru箃va? (ako ne, za箃o?)

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Iznosi li dru箃vo na svojim www stranicama na Internetu podatke o vrijednosnim papirima koje je izdalo dru箃vo, a nalaze se u vlasni箃vu 鑜anova nadzornog odbora ili uprave dru箃va i da li se ti podaci redovito (u roku od 48 sati) a緐riraju? (ako ne, za箃o?)

 

NE

Na筧 web stranica orijentirana je na potro筧鑕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Je li dru箃vo utvr饀je i javno objavljuje 鑙mbenike rizika? (ako ne, za箃o?)

 

DA

Dru箃vo redovno utvr饀je i procjenjuje 鑙mbenike rizika, a 鑙mbenici rizika objavljeni su u prospektu prilikom izlaska na burzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Je li dru箃vo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da se osobama koje raspola緐 ili dolaze u dodir s povla箃enim informacijama pojasni priroda i zna鑑j tih informacija i ograni鑕nja s time u vezi? (ako ne, za箃o?)

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

nadzor nad protokom povla箃enih informacija i njihovom mogu鎜m zlouporabom (ako ne, za箃o?)

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Daje li svaka dionica dru箃va pravo na jedan glas? Ako ne,

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je li su javno i pravodobno objavljeni svi relevantni podaci o sadr綼ju prava dionica koje ne daju pravo na jedan glas? (ako nisu, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

kako su ta poja筺jenja objavljena?

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

11. Jesu li na www stranicama dru箃va na Internetu objavljene kandidature svih kandidata za 鑜anstvo u nadzornom odboru koji se biraju na skup箃ini ili ih se imenuje, sa 緄votopisom? (ako ne, za箃o?)

 

NE

萳anove NO bira skup箃ina dru箃va - kratak 緄votopis novih 鑜anova NO uz odluku o izboru dostavljamo Zagreba鑛oj burzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tretira li dru箃vo na isti na鑙n sve dioni鑑re? (ako ne, za箃o?)

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Je li dru箃vo izdavalo nove dionice? Ako da,

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je li svim dioni鑑rima omogu鎒no sudjelovanje u pove鎍nju temeljnog kapitala dru箃va, razmjerno njihovim udjelima u dotada筺jem temeljnom kapitalu dru箃va, i to u obliku prenosivih vrijednosnih papira u kojima je sadr綼no takvo pravo prvenstva, kako bi se za箃itili interesi dioni鑑ra koji u trenutku izdavanja ne mogu upisati i kupiti nove dionice? (ako ne, za箃o?)

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

je li namjera izdavanja novih dionica javno objavljena najmanje 10 dana prije dana koji je odre餰n kao datum prema kojem 鎒 se utvr餴vati stanje u registru dionica koje 鎒 biti mjerodavno za odre餴vanje koji dioni鑑ri imaju pravo prvenstva pri stjecanju novoizdanih dionica? (ako ne, za箃o?)

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Je li dru箃vo stjecalo ili otpu箃alo vlastite dionice (trezorske dionice)? Ako da, je li je to stjecanje ili otpu箃anje obavljeno

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na otvorenom tr緄箃u? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

na takav na鑙n kojim se ne povla规uju pojedini dioni鑑ri ili investitori ili skupine dioni鑑ra, odnosno investitora? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Je li izdavanje punomo鎖 za glasovanje na glavnoj skup箃ini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, za箃o?)

 

DA

Sukladno odredbama Statuta Dru箃va punomo mora biti u pisanom obliku i ovjerena kod javnog bilje緉ika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Je li dru箃vo osiguralo dioni鑑rima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogu鎛osti sami glasovati na skup箃ini, bez posebnih tro筴ova, opunomo鎒nike koji su du緉i glasovati sukladno njihovim uputama? (ako ne, za箃o?)

 

NE

Do sada nije bilo takvih zahtjeva od strane dioni鑑ra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Je li uprava dru箃va prilikom sazivanja skup箃ine odredila datum prema kojem 鎒 se utvr餴vati stanje u registru dionica koje 鎒 biti mjerodavno za ostvarivanje prava glasa u skup箃ini dru箃va na na鑙n da je taj datum prije odr綼vanja skup箃ine i smije biti najvi筫 7 dana prije odr綼vanja skup箃ine? (ako ne, za箃o?)

 

DA

Odre餰no Statutom Dru箃va

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Sadr緄 li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je dioni鑑r stje鎒 pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se ispla鎢je dividenda? (ako ne, za箃o?)

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Je li datum na koji osoba koja je dioni鑑r stje鑕 pravo na isplatu dividende ili predujma dividende najmanje 10 dana nakon dana dono筫nja odluke? (ako ne, za箃o?)

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Pada li datum isplate dividende ili predujma dividende najmanje 12, a najvi筫 30 dana nakon dana dono筫nja odluke? (ako ne, za箃o?)

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Je li razdoblje isplate dividende ili predujma dividende trajalo vi筫 od 10 dana? (ako da, za箃o?)

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioni鑑ri? (ako da, za箃o?)

 

NE

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Je li odluka o isplati dividende ili predujma dividende kojom se utvr饀ju naprijed spomenuti datumi objavljena i dostavljena burzi najkasnije 2 dana nakon dono筫nja?

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Jesu li dnevni red skup箃ine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz obja筺jenja koje se odnose na dnevni red, objavljeni na www stranici dru箃va na Internetu, i stavljeni na raspolaganje dioni鑑rima u prostorijama dru箃va od dana prve javne objave dnevnoga reda? (ako ne, za箃o?)

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Jesu li dnevni red skup箃ine i relevantni podaci i isprave objavljeni na www stranicama dru箃va na Internetu i na engleskom jeziku? (ako ne, za箃o?)

 

NE

Poziv s dnevnim redom objavljuje se na Zagreba鑛oj burzi, u Narodnim novinama i na oglasnoj plo鑙 dru箃va; materijali su dostupni odmah po objavi poziva u sjedi箃u dru箃va. Na筧 internet stranica usmjerena je prvenstveno na na筫 potro筧鑕.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skup箃ini i kori箃enje pravom glasa (bez obzira jesu li dopu箃eni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomo鎖 i sl.? (ako da, za箃o?)

 

DA

Utvr餰no Statutom Dru箃va

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Sadr緄 li izvje规e koje nadzorni odbor podnosi glavnoj skup箃ini, pored sadr綼ja izvje规a propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspje筺osti poslovanja dru箃va, rada uprave dru箃va i poseban osvrt na svoju suradnju s upravom? (ako ne, za箃o?)

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Je li dioni鑑rima omogu鎒no sudjelovanje i osobito glasovanje na glavnoj skup箃ini dru箃va upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije? (ako ne, za箃o?)

 

NE

U ovom trenutku to nije mogu鎒 zbog nerIje筫ne infrastrukture. Isto tako, nije bilo potrebe, a niti upita za takvom uslugom od strane dioni鑑ra dru箃va.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Je li uprava dru箃va javno objavila odluke glavne skup箃ine kao i podatke o eventualnim tu綽ama na pobijanje tih odluka? (ako ne, za箃o?)

 

DA

Odmah po zavr筫tku sjednice Glavne skup箃ine odluke se dostavljaju Zagreba鑛oj burzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Je li nadzorni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uklju鑥je popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje 鑜anovima nadzornog odbora? (ako ne, za箃o?)

 

DA

Nadzorni odbor odr綼va redovite sjednice i sjednice po potrebi

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Je li nadzorni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, za箃o?)

 

NE

Rad 鑜anova NO temelji se na dugogodi筺joj tradiciji pa se nije pokazala potreba za dono筫njem poslovnika o radu NO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Navedite imena 鑜anova nadzornog odbora.

 

 

Ivica Todori, Ante Todori, Pavao Bena筰, Vitorija Svi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Navedite za svakog 鑜ana nadzornog odbora u kojim je jo dru箃vima 鑜an nadzornog odbora ili uprave. Ukoliko se neko od tih dru箃ava smatra konkurentskim dru箃vu, to navedite.

 

 

Ivica Todori je ujedno i predsjednik NO sljede鎖h tvrtki: Agrokor trgovina d.d., Agrolaguna d.d., Agroprerada d.d., Belje d.d., Jamnica d.d., PIK Vrbovec d.d., Konzum d.d.,Zvijezda .d.d.., U tvrtki Frikom a.d. Srbija  je predsjednik upravnog odbora,u Ledo KFT Ma餫rska je predsjednik,te predsjednik uprave Agrokor d.d.. Ante Todori je predsjednik NO BiH-Agrokor-Zagreb d.o.o. i Srbija-Frikom a.o., a zamjenik predsjednika u tvrtkama Agrokor Trgovina d.d., PIK Vinkovci d.d., PIK Vrbovec d.d. Pavao Bena筰 je zamjenok predsjednika NO u Agroprerada d.d. Vitorija Svi je 鑜an NO u Srbija-Frikom a.d.  

 

 

 

 

 

 

 

34. Je li nadzorni odbor dru箃va sastavljen ve鎖nom od nezavisnih 鑜anova? (ako ne, za箃o?)

 

NE

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Koji 鑜anovi nadzornog odbora su nezavisni?

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Je li u dru箃vu postoji dugoro鑞i plan sukcesije? (ako ne, za箃o?)

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Je li nagrada ili naknada koju primaju 鑜anovi nadzornog odbora u cijelosti ili dijelom odre餰na prema doprinosu uspje筺osti dru箃va? (ako ne, za箃o?)

 

NE

Svi 鑜anovi NO primaju jednaku mjese鑞u naknadu koja je utvr餰na u visini prosje鑞e mjese鑞e pla鎒 ispla鎒ne u dru箃vu u prethodnom mjesecu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Je li naknada 鑜anovima nadzornog odbora:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odre餰na odlukom glavne skup箃ine

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

utvr餰na u statutu dru箃va

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

utvr饀je se na neki drugi na鑙n (ako da, na koji na鑙n?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

39. Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od strane dru箃va ili s dru箃vom povezanih osoba svakog pojedinog 鑜ana nadzornog odbora dru箃va, uklju鑥ju鎖 i strukturu te naknade, javno objavljeni? (ako ne, za箃o?) (ako da, gdje?)

 

NE

Podaci o naknadama 鑜anova NO objavljeni su u Narodnim novinama prilikom sazivanja Glavne skup箃ine odr綼ne 07.06.1995. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Izvje规uje li svaki 鑜an nadzornog odbora dru箃vo o svim promjenama glede njegova vlasni箃va nad dionicama dru箃va i to najkasnije sljede鎖 radni dan, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, za箃o?)

 

NE

萳anovi NO ne posjeduju dionice dru箃va, ali su upoznati s tom obvezom

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali 鑜anovi nadzornog odbora ili s njima povezane osobe, a s druge strane dru箃vo ili s njime povezane osobe

 

 

Nije bilo takvih poslova u 2009. godini

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali 鑜anovi nadzornog odbora ili s njima povezane osobe i dru箃vo ili s njime povezane osobe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bili zaklju鑕ni na tr緄筺oj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl.)? (ako ne, za箃o i koji?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

jasno navedeni u izvje规ima dru箃va? (ako ne, za箃o i koji?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

potvr餰ni neovisnom procjenom od strane stru鑞ih osoba koje su nezavisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, za箃o i koji?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Postoje li ugovori ili sporazumi izme饀 鑜ana nadzornog odbora i dru箃va? Ako da,

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odbora? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadr綼ni u godi筺jem izvje规u? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za imenovanja? (ako ne, za箃o?) Ako da,

 

NE

Nadzorni odbor sam priprema odluke koje se ti鑥 imenovanja, a Glavna skup箃ina odlu鑥je o izboru

 

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija procijenila sastav, veli鑙nu, 鑜anstvo i kvalitetu rada nadzornog odbora i uprave i sa鑙nila odgovaraju鎒 preporuke nadzornom odboru? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija sa鑙nila procjenu znanja, vje箃ina i iskustva kojima raspola緐 pojedini 鑜anovi nadzornog odbora i o tome izvijestila nadzorni odbor? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija razmatrala probleme vezane uz planiranje kontinuiteta nadzornog odbora i uprave? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija razmatrala politiku uprave glede zapo筶javanja vi筫g rukovode鎒g kadra? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za nagra餴vanje? Ako da,

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je li ve鎖na 鑜anova komisije iz redova nezavisnih 鑜anova nadzornog odbora? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija predlo緄la nadzornom odboru politiku nagra餴vanja uprave koja se mora odnositi na sve oblike nagra餴vanja, a osobito fiksni dio nagrade, varijabilni dio nagrade koji je vezan uz uspje筺ost poslovanja, mirovinski plan i otpremnine? (ako ne,za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

kada se radi o varijabilnom dijelu nagrade koji je vezan uz uspje筺ost poslovanja, je li je prijedlog komisije sadr綼vao preporuke za odre餴vanje objektivnih kriterija procjene uspje筺osti? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija predlagala nadzornom odboru nagradu za pojedine 鑜anove uprave, sukladno s politikom nagra餴vanja dru箃va i procjenom djelovanja pojedinog direktora? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija predlagala nadzornom odboru prikladni oblik i sadr綼j ugovora sa 鑜anovima uprave? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija pratila iznos i strukturu nagrade vi筫m rukovode鎒m kadru i davati op鎒 preporuke upravi s time u vezi? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija glede poticajnog dijela nagrade upravi, kada se ovaj sastoji od opcija na dionice ili drugih aran緈ana zasnovanih na stjecanju dionica, razmatrala op鎢 politiku takovog tipa nagra餴vanja i predlagala nadzornom odboru odgovaraju鎍 rje筫nja, te razmotrila podatke koji se o tome objavljuju u godi筺jem izvije规u, prije objavljivanja?

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za reviziju? (ako ne, za箃o?) Ako da,

 

NE

Nadzorni odbor dru箃va provodi pripremne radnje vezane za osnivanje revizorskog odbora

 

 

 

 

 

 

 

 

je li ve鎖na 鑜anova komisije iz redova nezavisnih 鑜anova nadzornog odbora? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija pratila integritet financijskih informacija dru箃va, a osobito ispravnost i konzistentnost ra鑥novodstvenih metoda koje koristi dru箃vo i grupa kojoj pripada, uklju鑙v筰 i kriterije za konsolidaciju financijskih izvije规a dru箃ava koja pripadaju grupi? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija procijenila kvalitetu unutarnjeg sustava kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se glavni rizici kojima je dru箃vo izlo緀no (uklju鑥ju鎖 tu i rizike povezane s pridr綼vanjem propisa) na odgovaraju鎖 na鑙n identificiraju i objelodane, te da se njima na odgovaraju鎖 na鑙n upravlja? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija radila na osiguranju efikasnosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja rukovode鎒g povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

ukoliko u dru箃vu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li je komisija izvr筰la procjenu potrebe za uspostavom takove funkcije? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija nadzornom odboru dala preporuke vezane uz izbor, imenovanje, ponovo imenovanje ili promjenu vanjskog revizora i o uvjetima njegovog anga緈ana? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija nadgledala nezavisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije ovla箃enih revizora unutar revizorske ku鎒 i naknada koje dru箃vo pla鎍 za usluge vanjske revizije? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija pratila prirodu i koli鑙nu usluga koje nisu revizija, a dru箃vo ih prima od revizorske ku鎒 ili s njome povezanih osoba? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska ku鎍 i s njome povezane osobe ne smije davati dru箃vu, koje usluge mo緀 davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge mo緀 davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija razmotrila efikasnost vanjske revizije i postupke vi筫g rukovode鎒g kadra s obzirom na preporuke iznesene od strane vanjskog revizora? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija istra緄la okolnosti vezane uz otkaz vanjskog revizora i dala odgovaraju鎒 preporuke nadzornom odboru (ukoliko je do takovog otkaza do筶o)? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

ima li komisija otvorenu i neograni鎒nu komunikaciju s upravom i nadzornim odborom? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

kome komisija odgovara za svoj rad?

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

ima li komisija otvorenu i neograni鑕nu komunikaciju s unutra筺jim i vanjskim revizorom? (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Je li Uprava dostavljala komisiji za reviziju:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pravovremene i periodi鑞e prikaze financijskih izvje箃aja i srodnih dokumenata   prije javnog objavljivanja tih podataka (ako nije, za箃o?);

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

podatke o promjenama u ra鑥novodstvenim na鑕lima i kriterijima (ako nije, za箃o?);

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

ra鑥novodstvene postupke prihva鎒ne za ve鎖nu radnji (ako nije, za箃o?);

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

svako bitnije odstupanje izme饀 knjigovodstvene i stvarne vrijednosti po pojedinim stavkama (ako nije, za箃o?);

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

svu korespondenciju s odjelom za unutarnju reviziju ili nezavisnim revizorima (ako nije, za箃o?).

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Je li uprava obavijestila komisiju za reviziju o metodama kori箃enim za knji緀nje zna鑑jnih i neuobi鑑jenih transakcija i poslovnih doga餫ja kada se knjigovodstvenom prikazu takovih doga餫ja mo緀 pristupiti na razli鑙te na鑙ne? (ako nije, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Je li komisija za reviziju raspravila s nezavisnim revizorom pitanja vezana uz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promjene ili zadr綼vanje ra鑥novodstvenih na鑕la i kriterija, (ako nije, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

primjenu propisa, (ako nije, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

va緉e procjene i zaklju鑛e u pripremanju financijskih izvje箃aja, (ako nije, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

metode procjene rizika i rezultate, (ako nije, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

visoko rizi鑞a podru鑚a djelovanja, (ako nije, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

uo鑕ne ve鎒 nedostatke i zna鑑jne manjkavosti u unutarnjoj kontroli, (ako nije, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

djelovanje vanjskih 鑙mbenika (ekonomskih, pravnih i industrijskih) na financijske izvje箃aje i revizorske postupke. (ako nije, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija od strane ovisnih i povezanih dru箃ava, te tre鎖h osoba (kao 箃o su stru鑞i savjetnici)? (ako nije, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora na vrijeme dostavljana svim 鑜anovima? (ako nije, za箃o?)

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora zabilje緀ne sve donesene odluke s rezultatima glasovanja, uz navo餰nje kako je glasovao pojedini 鑜an? (ako ne, za箃o?)

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Je li nadzorni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uklju鑥je vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog 鑜ana, kao i zajedni鑛og rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio nadzorni odbor, i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve dru箃va?

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Navedite imena 鑜anova uprave.

 

 

Igor Kod緊man

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Postoje li pravila za rad uprave kojima su reguliranja pitanje vezana uz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podru鑚e djelovanja i ciljeve,

 

NE

Odre餰no Statutom Dru箃va

 

 

 

 

 

 

 

pravila postupanja,

 

NE

Odre餰no Statutom Dru箃va

 

 

 

 

 

 

 

pravila za rje筧vanje sukoba interesa,

 

NE

Primjenjujemo obveze utvr餰ne ZTD-om

 

 

 

 

 

 

 

tajni箃vo uprave,

 

NE

Uprava je jedno鑜ana

 

 

 

 

 

 

 

odr綼vanje sjednica, dono筫nje odluka, dnevni red, izradu i sadr綼j zapisnika i dostavu dokumenata,

 

NE

Uprava je jedno鑜ana

 

 

 

 

 

 

 

suradnju s nadzornim odborom.

 

NE

Odre餰no Statutom Dru箃va

 

 

 

 

 

 

 

(ako ne, za箃o?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Je li dru箃vo objavilo izjavu o politici nagra餴vanja uprave i nadzornog odbora kao dio godi筺jeg izvije规a? (ako nije, za箃o?)

 

NE

Naknade za rad 鑜anova NO su transparentno objavljene (vidi pitanje br. 37). Nagra餴vanje 鑜ana Uprave dru箃va ure餰no je ugovorom o radu managera kojeg 鑜an uprave sklapa s Nadzornim odborom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Ukoliko postoji, sadr緄 li Izjava o politici nagra餴vanja slijede鎒 dijelove:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zna鑑jnije promjene u odnosu na politiku nagra餴vanja u usporedbi s prethodnom godinom, (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

poja筺jenje relativnog udjela i va緉osti fiksnih i varijabilnih komponenti nagra餴vanja, (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

dovoljnu informaciju o kriterijima uspje筺osti na 鑙jem ispunjenju se zasniva pravo na stjecanje opcija na dionice, dionica ili drugi oblik varijabilnog dijela naknade, (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

dovoljnu informaciju u vezi izme饀 visine nagrade i uspje筺osti, (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

temeljne pokazatelje i razloge za dodjelu godi筺jih bonusa ili pogodnosti koje nisu gotovinske naravi, (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

sa緀ti prikaz ugovora sa 鑜anovima uprave koji treba uklju鑙vati podatke o trajanju ugovora, otkaznim rokovima i osobito otpremninama. Svaki oblik nagra餴vanja 鑜anova uprave i nadzornog odbora koji se sastoji od opcija na dionice ili drugih prava na stjecanje dionica ili ukoliko se nagrada zasniva na cijeni dionica dru箃va treba prije stupanja na snagu odobriti glavna skup箃ina dru箃va. Ovo odobrenje se odnosi na principe nagra餴vanja, a ne na odobravanje nagrade pojedinim 鑜anovima uprave ili nadzornog odbora. (ako ne, za箃o?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Je li Izjava o politici nagra餴vanja uprave stalno objavljena putem Interneta na www stranicama dru箃va? (ako nije, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo nije donijelo Izjavu o politici nagra餴vanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki 鑜an uprave prima od dru箃va javno objavljeni u godi筺jem izvje规u dru箃va? (ako ne, za箃o?)

 

NE

Sva primanja i naknade koje 鑜an uprave prima od dru箃va utvr餰na su ugovorom koji 鑜an uprave sklapa s Nadzornim odborom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Jesu li svi oblici nagrada 鑜anova uprave i nadzornog odbora, uklju鑥ju鎖 opcije i druge pogodnosti uprave javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godi筺jem izvije规u dru箃va? (ako ne, za箃o?)

 

NE

Naknade za rad 鑜anova NO su transparentno objavljene (vidi pitanje br. 37). Nagra餴vanje 鑜ana Uprave dru箃va ure餰no je ugovorom o radu managera kojeg 鑜an uprave sklapa s Nadzornim odborom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Sadr緄 li Izjava o nagradama 鑜anovima uprave sadr緄 sljede鎒 elemente glede svakog 鑜ana uprave koji je tu du緉ost obna筧o u godini na koju se izjava odnosi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukupni iznos pla鎒, bez obzira je li je stvarno ispla鎒n ili jo nije, (ako ne, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo nije donijelo Izjavu o politici nagra餴vanja; Nagra餴vanje 鑜ana Uprave ure餰no je ugovorom o radu managera kojeg 鑜an uprave sklapa s Nadzornim odborom

 

 

 

 

 

 

 

naknade ili pogodnosti primljene od povezanih dru箃ava, (ako ne, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo nije donijelo Izjavu o politici nagra餴vanja

 

 

 

 

 

 

 

naknade u obliku sudjelovanja u dobiti ili bonusa i razlozi zbog kojih su ispla鎒ne, (ako ne, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo nije donijelo Izjavu o politici nagra餴vanja

 

 

 

 

 

 

 

bilo kakve dodatne nagrade ispla鎒ne 鑜anovima uprave za poslove koje su obavili za dru箃vo izvan uobi鑑jenog djelokruga du緉osti 鑜ana uprave, (ako ne, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo nije donijelo Izjavu o politici nagra餴vanja

 

 

 

 

 

 

 

kompenzaciju koja je ispla鎒na ili treba biti ispla鎒na biv筫m 鑜anu uprave u vezi s prestankom obna筧nja funkcije tijekom godine na koju se odnosi izjava, (ako ne, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo nije donijelo Izjavu o politici nagra餴vanja

 

 

 

 

 

 

 

ukupnu procijenjenu vrijednost negotovinskih pogodnosti koje se smatraju naknadom, a nisu nabrojane u prethodnim to鑛ama, (ako ne, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo nije donijelo Izjavu o politici nagra餴vanja

 

 

 

 

 

 

 

glede nagrade u dionicama ili opcijama na dionice ili drugim oblicima nagra餴vanja koja se zasnivaju na stjecanju dionica:- broj opcija ili dionica odobren od strane dru箃va u godini na koju se odnosi izjava i uvjeti za njihovo kori箃enje, (ako ne, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo nije donijelo Izjavu o politici nagra餴vanja

 

 

 

 

 

 

 

broj opcija izvr筫nih u godini na koju se odnosi izjava i, za svaku od njih, broj dionica i cijena po kojoj je izvr筫na ili vrijednost dionica uklju鑕nih u raspodjelu 鑜anovima uprave na kraju godine, (ako ne, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo nije donijelo Izjavu o politici nagra餴vanja

 

 

 

 

 

 

 

broj opcija koje nisu izvr筫ne na kraju godine, cijena po kojoj ih je mogu鎒 izvr筰ti, datum izvr筫nja i glavni uvjeti vezani uz izvr筫nje, (ako ne, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo nije donijelo Izjavu o politici nagra餴vanja

 

 

 

 

 

 

 

svaku promjenu vezanu uz promjenu uvjeta za izvr筫nje postoje鎖h opcija koja se desila u dru箃va u godini na koju se odnosi izjava, (ako ne, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo nije donijelo Izjavu o politici nagra餴vanja

 

 

 

 

 

 

 

svaki zajam (uklju鑥ju鎖 stanje duga i kamatnu stopu), avansno pla鎍nje ili garanciju u korist 鑜anova uprave od strane s dru箃vom povezanih dru箃ava koja su uklju鑕na u konsolidirano financijsko izvije规e. (ako ne, za箃o?)

 

NE

Dru箃vo nije donijelo Izjavu o politici nagra餴vanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Je li svaki 鑜an uprave izvijestio nadzorni odbor dru箃va o svim promjenama glede njegova vlasni箃va nad dionicama dru箃va najkasnije sljede鎖 radni dan poslije nastanka takve promjene uz obvezu dru箃va da takvu promjenu javno objavi u najkra鎒m mogu鎒m roku? (ako ne, za箃o?)

 

NE

Direktor dru箃va ne posjeduje dionice dru箃va, ali je upoznat s tom obvezom

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali 鑜anovi uprave ili s njima povezane osobe, a s druge strane dru箃vo ili s njime povezane osobe.

 

 

Nije bilo takvih poslova u 2009. godini

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali 鑜anovi uprave ili s njima povezane osobe i dru箃vo ili s njime povezane osobe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bili zaklju鑕ni na tr緄筺oj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl.)? (ako ne, za箃o i koji?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

jasno navedeni u izvje规ima dru箃va? (ako ne, za箃o i koji?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

potvr餰ni neovisnom procjenom od strane stru鑞ih osoba koje su nezavisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, za箃o i koji?)

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

61. Imaju li 鑜anovi uprave imaju zna鑑jan udio u dru箃vima koja se mogu smatrati konkurentskima dru箃vu? (ako da, koji, gdje i koliko?)

 

NE

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Jesu li 鑜anovi uprave 鑜anovi nadzornih odbora drugih dru箃ava? (ako da, navedite imena tih 鑜anova uprave, tvrtke dru箃ava u kojima su 鑜anovi nadzornih odbora i funkcije koje obna筧ju u tim nadzornim odborima)

 

NE

-

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Ima li dru箃vo vanjskog revizora? (ako ne, za箃o?)

 

DA

Baker Tilly Discordia d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Je li vanjski revizor dru箃va:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlasni鑛i ili interesno povezan s dru箃vom (ako da, navedite na koji na鑙n)

 

NE

-

 

 

 

 

 

 

 

pru綼 dru箃vu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge? (ako da, navedite koje i koliko to dru箃vo stoji)

 

NE

-

 

 

 

 

 

 

 

65. Jesu li nezavisni revizori izravno izvijestili komisiju za reviziju o sljede鎖m pitanjima:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raspravi o glavnoj ra鑥novodstvenoj politici,

 

NE

Dru箃vo nema komisiju za reviziju, Nadzorni odbor dru箃va provodi pripremne radnje vezane za osnivanje revizorskog odbora

 

 

 

 

 

 

 

va緉im nedostacima i zna鑑jnim manjkavostima u unutarnjoj kontroli,

 

NE

Dru箃vo nema komisiju za reviziju, Nadzorni odbor dru箃va provodi pripremne radnje vezane za osnivanje revizorskog odbora

 

 

 

 

 

 

 

alternativnim ra鑥novodstvenim postupcima,

 

NE

Dru箃vo nema komisiju za reviziju, Nadzorni odbor dru箃va provodi pripremne radnje vezane za osnivanje revizorskog odbora

 

 

 

 

 

 

 

neslaganju s upravom, procjeni rizika, i

 

NE

Dru箃vo nema komisiju za reviziju, Nadzorni odbor dru箃va provodi pripremne radnje vezane za osnivanje revizorskog odbora

 

 

 

 

 

 

 

mogu鎖m analizama prijevare i/ili zlouporabe.

 

NE

Dru箃vo nema komisiju za reviziju, Nadzorni odbor dru箃va provodi pripremne radnje vezane za osnivanje revizorskog odbora

 

 

 

 

 

 

 

Ako nisu, za箃o?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Je li dru箃vo javno objavilo iznose naknada pla鎒nih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljenu reviziju i za druge pru緀ne usluge? (ako nije, za箃o)

 

NE

nije dogovoreno izme饀 dru箃va i revizora, a ne postoji niti zakonska obveza

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Ima li dru箃vo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, za箃o?)

 

DA

Dru箃vo ima slu綽u unutarnje kontrole. U dru箃vu ne postoji unutarnja revizija ve je ona ustrojena u matici tj. Agrokoru kao Odjel interne kontrole i revizije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Imaju li investitori mogu鎛ost u pisanom obliku zatra緄ti i pravovremeno dobiti relevantne podatke od uprave dru箃va ili od osobe u dru箃vu zadu緀ne za odnose s investitorima? (ako ne, za箃o?)

 

DA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Koliko je sastanaka s investitorima odr綼la uprava dru箃va?

 

 

Uprava ima kontinuiranu komunikaciju s ve鎖nskim dioni鑑rem. Posebnih sastanaka s ostalim investitorima nije bilo jer nije bilo takovih zahtjeva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadle緉im tijelima ili organima u dru箃vu ili izvan njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili eti鑛ih normi unutar dru箃va? (ako da, za箃o?)

 

NE

-

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Sla緐 li se svi 鑜anovi uprave i nadzornog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti? (Ako ne, navedite koji 鑜anovi uprave i nadzornog odbora se ne sla緐, sa kojim odgovorima se ne sla緐 i za箃o)

 

DA

-